Privacy policy van oliemolens.nl

Versie 2018-05
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29-05-2018.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt je precies hoe wij werken.

Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van Oliemolens.nl. Je dient je ervan bewust te zijn dat Oliemolens.nl niet verantwoordelijk is voor de privacy policy van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy policy te accepteren. Oliemolens.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je via onze website middels een online formulier reageert, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze provider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mailprovider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van “functionele cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst door je internetbrowser). Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet.

Eventueel op deze website ingesloten functionaliteiten van externe aanbieders, zoals bijvoorbeeld YouTube video’s, Google Analytics, Google Agenda, Google Maps kaartje, Facebook tijdlijn of een Twitter blok plaatsen daarnaast hun eigen cookies voor de correctie werking van hun diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Je kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je je gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie de contactgegevens onder aan de website.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

oliemolens.nl

 

 

 

 

Privacy policy of oliemolens.nl

Version 2018-05
This page was last modified on 29-05-2018.

We are aware that you place your trust in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we let you know what data we collect when you use our website, why we collect this data and how we improve your user experience. This way you understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the services of Oliemolens.nl. You should be aware that Oliemolens.nl is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you indicate that you accept the privacy policy. Oliemolens.nl respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Our use of collected data
Use of our services

When you respond via an online form via our website, we ask you to provide personal data. This data is used to carry out the requested action. The data is stored on the secure servers of our provider. We will not combine this data with other personal data we have.

Communication

When you send e-mail or other messages to us, we may store those messages. Sometimes we ask you for your personal information that is relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on the secure servers of our email provider. We will not combine this data with other personal data we have.

Cookies

For correct operation, this website uses “functional cookies” (text files that are placed on your computer by your internet browser). These cookies are completely secure, contain only non-personal information and do not affect visits to the website.

Any functionalities from external providers included on this website, such as YouTube videos, Google Analytics, Google Calendar, Google Maps map, Facebook timeline or a Twitter block, also place their own cookies for the correct operation of their services.

Disable cookies

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser. You can delete or disable these cookies via your browser.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy unless we have obtained your permission in advance.

Third parties

The information will not be shared with third parties. In some cases the information can be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and the options on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement.

Choices for personal data

We offer all visitors the opportunity to view, change or delete all personal information that has been provided to us at the time.

Adjust/unsubscribe from the newsletter service

At the bottom of every mailing you will find the option to change your details or unsubscribe.

Adjust/unsubscribe communication

If you want to change your data or remove yourself from our files, you can contact us. See the contact details at the bottom of the website.

Questions and feedback

We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us:

oliemolens.nl

 

 

 

 

Datenschutzrichtlinie von oliemolens.nl

Version 2018-05
Diese Seite wurde zuletzt am 29.05.2018 geändert.

Wir sind uns bewusst, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Daher sehen wir es als unsere Verantwortung, Ihre Privatsphäre zu schützen. Auf dieser Seite informieren wir Sie darüber, welche Daten wir bei der Nutzung unserer Website erfassen, warum wir diese Daten erfassen und wie wir Ihr Nutzererlebnis verbessern. So verstehen Sie genau, wie wir arbeiten.

Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die Dienste von Oliemolens.nl. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Oliemolens.nl nicht für die Datenschutzrichtlinien anderer Websites und Quellen verantwortlich ist. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie die Datenschutzrichtlinie akzeptieren. Oliemolens.nl respektiert die Privatsphäre aller Benutzer seiner Website und stellt sicher, dass die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten vertraulich behandelt werden.

Unsere Verwendung der gesammelten Daten
Nutzung unserer Dienste

Wenn Sie über ein Online-Formular auf unserer Website antworten, bitten wir Sie um die Angabe personenbezogener Daten. Diese Daten werden zur Durchführung der angeforderten Aktion verwendet. Die Daten werden auf den sicheren Servern unseres Providers gespeichert. Wir werden diese Daten nicht mit anderen uns vorliegenden personenbezogenen Daten zusammenführen.

Kommunikation

Wenn Sie E-Mails oder andere Nachrichten an uns senden, können wir diese Nachrichten speichern. Manchmal fragen wir Sie nach Ihren persönlichen Daten, die für die jeweilige Situation relevant sind. Dies ermöglicht die Bearbeitung Ihrer Fragen und die Beantwortung Ihrer Wünsche. Die Daten werden auf den sicheren Servern unseres E-Mail-Anbieters gespeichert. Wir werden diese Daten nicht mit anderen uns vorliegenden personenbezogenen Daten zusammenführen.

Kekse

Für den ordnungsgemäßen Betrieb verwendet diese Website „funktionale Cookies“ (Textdateien, die von Ihrem Internetbrowser auf Ihrem Computer abgelegt werden). Diese Cookies sind absolut sicher, enthalten nur nicht personenbezogene Informationen und haben keinen Einfluss auf Besuche auf der Website.

Auch etwaige auf dieser Website enthaltene Funktionalitäten externer Anbieter, wie YouTube-Videos, Google Analytics, Google Kalender, Google Maps-Karte, Facebook-Timeline oder ein Twitter-Block, setzen eigene Cookies für den korrekten Betrieb ihrer Dienste.

Cookies deaktivieren

Die meisten Browser sind standardmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können Ihren Browser jedoch so einstellen, dass er alle Cookies ablehnt oder anzeigt, wann ein Cookie gesendet wird. Allerdings funktionieren einige Funktionen und Dienste auf unserer und anderen Websites möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies in Ihrem Browser deaktiviert sind. Sie können diese Cookies über Ihren Browser löschen oder deaktivieren.

Zwecke

Wir sammeln oder verwenden keine Informationen für andere als die in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke, es sei denn, wir haben zuvor Ihre Zustimmung eingeholt.

Dritte

Die Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben. In einigen Fällen können die Informationen intern weitergegeben werden. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten zu respektieren.

Änderungen

Diese Datenschutzerklärung ist auf die Nutzung und die Möglichkeiten dieser Website zugeschnitten. Jegliche Anpassungen und/oder Änderungen an dieser Website können zu Änderungen dieser Datenschutzerklärung führen. Es empfiehlt sich daher, diese Datenschutzerklärung regelmäßig einzusehen.

Auswahlmöglichkeiten für personenbezogene Daten

Wir bieten allen Besuchern die Möglichkeit, alle uns jeweils mitgeteilten persönlichen Daten einzusehen, zu ändern oder zu löschen.

Den Newsletter-Dienst anpassen/abbestellen

Am Ende jedes Mailings finden Sie die Möglichkeit, Ihre Daten zu ändern oder sich abzumelden.

Kommunikation anpassen/abbestellen

Wenn Sie Ihre Daten ändern oder sich aus unseren Dateien entfernen möchten, können Sie uns kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie unten auf der Website.

Fragen und Feedback

Wir prüfen regelmäßig, ob wir diese Datenschutzerklärung einhalten. Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns bitte:

oliemolens.nl